REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FABRYKABODZIAKÓW.PL

Regulamin

 1. Właścicielem sklepu internetowego FabrykaBodziaków.pl jest firma FABRYKA.GIFT Szymon Zacharski, adres: 26-615 Radom, ul. Zbrowskiego 114 lok. U5, NIP 9482397465
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży dziecięcej i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Fabrykabodziakow.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca – FABRYKA.GIFT Szymon Zacharski, z siedzibą: Zbrowskiego 114 lok. U5, 26-615 Radom wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,  nr NIP 9482397465
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.fabrykabodziakow.pl
 1. Adres: 26-615 Radom, ul.Zbrowskiego 114 lok. U5
 2. Adres email: kontakt@fabrykabodziakow.pl
 3. Nr telefonu 507 98 76 89

Infolinia Działu Obsługi Klienta czynna w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00

 1. Zamówienia można składać w Sklepie za pośrednictwem strony www.fabrykabodziakow.pl
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.fabrykabodziakow.pl stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem.
 3. Konsument przy zamówieniu wskazuje na:
  a) zamawiany towar,
  b) adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar,
  c) sposób dostawy,
  d) sposób płatności.
 4. Koszt dostawy pokrywa Konsument. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy są dostępne na stronie http:// www.fabrykabodziakow.pl/warunki_dostawy.html.
  Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 5. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.
 6. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
 7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 8. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Dział Obsługi Klienta może skontaktować się z Użytkownikiem na podany przez Użytkownika numer telefonu w przypadku wątpliwości  lub ewentualnych braków w asortymencie.
 9. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.
 10. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym  w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 1. Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:
  a) przy odbiorze (za pobraniem)
  b) przy pomocy serwisu Przelewy24.pl
  c) przelew na rachunek prowadzony przez Przedsiębiorcę
  FABRYKA.GIFT Szymon Zacharski
  ul. Zbrowskiego 115 / U5
  26-615 Radom
  85 1140 2004 0000 3502 7642 8703 (mBank)..
 2. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy wartości zamówienia i kosztów przesyłki wyrażonej w złotych polskich.
 3. W przypadku dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem serwisu Płatności24.pl lub drogą tradycyjnego przelewu, Konsument powinien dokonać płatności w terminie 14 dni.
 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: FABRYKA.GIFT Szymon Zacharski – DOK, ul. Zbrowskiego 115 / U5
  26-615 Radom lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fabrykabodziakow.pl)
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsumenta wyraźnie zgodzi się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument powinien odesłać lub przekazać nam towar na adres FABRYKA.GIFT Szymon Zacharski, ul. Zbrowskiego 115 / U5, 26-615 Radom niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. Konsument może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną w  Dziale Obsługi Klienta.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru
 3. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:
  FABRYKA.GIFT Szymon Zacharski
  ul. Zbrowskiego 115 / U5
  26-615 Radom
 4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 5. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 7. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Konsument ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta.
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep – w zależności od sposobu załatwienia reklamacji  –  odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Konsumenta, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest FABRYKA.GIFT Szymon Zacharski, ul. Zbrowskiego 115 / U5, 26-615 Radom
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika na stornie www.fabrykabodziakow.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych.
 3. Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.
 4. Użytkownik może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych.
 7. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem, w szczególności spółce:
  In Post sp. z o.o. z w Krakowie, przy ul. Malborska 130, 30-624 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000255841,
  Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-940 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod KRS: 0000334972,
  „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020446,
 8. Dane Osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem, w szczególności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu przy ul. Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000306513 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.
 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 2. Sklep zakazuje publikowania na stronie Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Konsumentem a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 5. Postanowienia działu VIII nie dotyczą Konsumentów, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close